Department of Anesthesiology

Doctors

Dr. Prabhat Ranjan Baral
Dr. Bhakta Bahadur Burathoki
Dr. Ram Nath Dhon Shrestha